Africa 2010 - nehalpatel
Lion, still eyeing the ostrich

Lion, still eyeing the ostrich

animalslionssafaritrips