India 2009 - nehalpatel
Stray dog.

Stray dog.

animalstrips